โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบข

เผยแพร่เมื่อ: 26 ก.พ. 2561 อ่านแล้ว 2,116 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เน้นฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบมือ พร้อมลงทะเบียนและรายงานต่าง ๆ ในระบบมือเพื่อให้ถูกต้องตามแนวทางการตรวจของ สตง.
ท่านจะได้รับการ workshop แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติจริ