เอกสารที่ต้องเตรียมมา เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือและเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ฯ

เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2562 อ่านแล้ว 2,516 ครั้ง

ขอให้ท่านเตรียมเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม เทียบงบ และเตรียมพร้อมปิดบัญชี การจัดทำรานงายสินทรัพย์ ดังนี

 1. สำเนาใบสมัคร (สมัครในเว็บแล้วก็ต้องเชียนใบสมัครนำมาวันอบรม ถ่ายเอกสารมา)
 2. สำเนาใบโอนเงินหากโอนเงินแล้ว (ถ่ายเอกสารมา)
 3. งบทดลองทุกเดือน ของปี 2562
 4. งบปี2561 พร้อมหมายเหตุต่างๆ
 5. ทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท
 6. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม
 7. หนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (ณ เดือนที่ต้องการเทียบงบ)
 8. รายงานสถานะการเงินประจำวัน ณ วันสิ้นเดือนที่ปิดงบเดือน (เดือนที่ต้องการเทียบงบ)
 9. ทะเบียนคุมเงินรับฝากประกันสัญญา
 10. สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนรายรับ
 11. ข้อมูลสินทรัพย์ที่ยังไม่เคยนำเข้าระบบe-laas
 12. รายการสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่ายด้วยระบบมือแล้วในปีงบประมาณ 2562