ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 21 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 (ปิดแม่) จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน