ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2565 - 11 ธ.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042 347 444 จังหวัดอุดรธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน