ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
รุ่นที่
5 ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน