ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทร 024229222 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน