ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับใหม่) กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB)
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. 2566 - 25 ก.พ. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน