ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานที่จะจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กำหนดราคากลาง พิจารณาผลการประกวดราคาฯ
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 จังหวัดพิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน