ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการจําแนกงบประมาณฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง การพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2566 - 18 พ.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียน
3,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน