ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 จังหวัดพิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน