ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
“การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5” นครสวรรค์
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โทรศัพท์: 056313555 จังหวัดนครสวรรค์
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน