ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 และแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ว159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ ว189 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตาม ว119 และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 (4 วัน)
สถานที่
โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน