ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม และการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี 2566
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ค่าลงทะเบียน
5,300 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน