ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข การเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (ฉบับใหม่)
รุ่นที่
2 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเดอะแคมป์ เชียงคาน อำเภอเชียงคาน โทรศัพท์ 095-7274555 จังหวัดเลย
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน