ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข การเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (ฉบับใหม่)
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2567 - 19 ก.พ. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-247-800 จังหวัดพิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน