ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ตาม ว4570 การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ว3901 ว5144 การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (กาญจนบุรี)
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน