ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
แนวทางปฎิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อลดปัญหาและข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน