สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: "ปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) แนวทางการป้องกันการทุจริต และการเทคนิคการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
จัดโดย: สำนักบริการชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
9 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา โทรศัพท์: 075211211 , 075223223 ตรัง
3
4,500
หลักสูตร: หลักสูตรระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับใหม่) กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
19 ม.ค. 2566 - 21 ม.ค. 2566 โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ โทรศัพท์: 087 678 2554 นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
26 ม.ค. 2566 - 28 ม.ค. 2566 โรงแรมวังคำ โทรศัพท์: 053711800 เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
2 ก.พ. 2566 - 4 ก.พ. 2566 โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท โทรศัพท์: 0945915251 เลย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
9 ก.พ. 2566 - 11 ก.พ. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
3,900
5
16 ก.พ. 2566 - 18 ก.พ. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 อุดรธานี
3
3,900
6
23 ก.พ. 2566 - 25 ก.พ. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
3,900
หลักสูตร: การบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
27 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ โทรศัพท์ 0945366886 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
3 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โทรศัพท์ 053 224 333 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) เชียงใหม่
3
4,900
4
10 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โทรศัพท์ 056 313 555 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) นครสวรรค์
3
4,900
5
17 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) อุดรธานี
3
4,900
6
24 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) สงขลา
3
4,900
7
3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) อุบลราชธานี
3
4,900
8
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) ชลบุรี
3
4,900
9
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) ขอนแก่น
3
4,900
10
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) เพชรบุรี
3
4,900
หลักสูตร: หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังพร้อมโปรแกรมวัสดุคงคลังเพื่อจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ(แบบ อปท.-วส.)และการแยกทะเบียนคุมการ์ดพัสดุครุภัณฑ์ (แบบ ผด.)ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 (e-LAAS) พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
27 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ โทรศัพท์ 0945366886 (e-LAAS) นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
3 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โทรศัพท์ 053 224 333 (e-LAAS) เชียงใหม่
3
4,900
4
10 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โทรศัพท์ 056 313 555 (e-LAAS) นครสวรรค์
3
4,900
5
17 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 (e-LAAS) อุดรธานี
3
4,900
6
24 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 (e-LAAS) สงขลา
3
4,900
7
3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 (e-LAAS) อุบลราชธานี
3
4,900
8
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 (e-LAAS) ชลบุรี
3
4,900
9
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 (e-LAAS) ขอนแก่น
3
4,900
10
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 (e-LAAS) เพชรบุรี
3
4,900
หลักสูตร: การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 การจัดการราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีธนารักษ์ใหม่ 69 ประเภท การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเข้าสู่ระบบ Ltax online
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 ม.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2566 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 (แผนที่ภาษี Ltax) พิษณุโลก
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
2
27 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ โทรศัพท์ 0945366886 (แผนที่ภาษี Ltax) นครราชสีมา
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
3
3 ก.พ. 2566 - 5 ก.พ. 2566 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โทรศัพท์ 053 224 333 (แผนที่ภาษี Ltax) เชียงใหม่
3
5,500
4
10 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โทรศัพท์ 077277299 (แผนที่ภาษี Ltax) สุราษฎร์ธานี
3
5,500
5
17 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 (แผนที่ภาษี Ltax) อุดรธานี
3
5,500
6
24 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 (แผนที่ภาษี Ltax) สงขลา
3
5,500
7
3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 (แผนที่ภาษี Ltax) อุบลราชธานี
3
5,500
8
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 (แผนที่ภาษี Ltax) ชลบุรี
3
5,500
9
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 (แผนที่ภาษี Ltax) ขอนแก่น
3
5,500
10
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 (แผนที่ภาษี Ltax) เพชรบุรี
3
5,500
หลักสูตร: หลักสูตรการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
11 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทร 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
25 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565 โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส โทร 0807973300 บุรีรัมย์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
1 ธ.ค. 2565 - 3 ธ.ค. 2565 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โทรศัพท์ 086 230 8778 มุกดาหาร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
3 ธ.ค. 2565 - 5 ธ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว โทรศัพท์ 042 522 333 นครพนม
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
9 ธ.ค. 2565 - 11 ธ.ค. 2565 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042 347 444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
16 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
23 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565 (ปิดงบแม่)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ต.ค. 2565 - 9 ต.ค. 2565 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง โทรศัพท์ 02-9926999 (ปิดแม่) ปทุมธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
12 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042-111241 (ปิดแม่) อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
14 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โทรศัพท์ 035-526111 (ปิดแม่) สุพรรณบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
21 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 (ปิดแม่) สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
28 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (ปิดแม่) เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
4 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล โทรศัพท์ 090-9769697 (ปิดแม่) อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
11 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 055-220999 (ปิดแม่) พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
18 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043-245999 (ปิดแม่) ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ประจำปี 2565 (ปิดงบลูก)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ต.ค. 2565 - 9 ต.ค. 2565 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง โทรศัพท์ 02-9926999 (ปิดลูก excel) ปทุมธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
12 ต.ค. 2565 - 14 ต.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042-111241 (ปิดลูก excel) อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
14 ต.ค. 2565 - 16 ต.ค. 2565 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โทรศัพท์ 035-526111 (ปิดลูก excel) สุพรรณบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
21 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 (ปิดลูก excel) สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
28 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (ปิดลูก excel) เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
4 พ.ย. 2565 - 6 พ.ย. 2565 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล โทรศัพท์ 090-9769697 (ปิดลูก excel) อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
11 พ.ย. 2565 - 13 พ.ย. 2565 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 055-220999 (ปิดลูก excel) พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
18 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043-245999 (ปิดลูก excel) ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
25 พ.ย. 2565 - 27 พ.ย. 2565 โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส โทร 0807973300 (ปิดลูก excel) บุรีรัมย์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
1 ธ.ค. 2565 - 3 ธ.ค. 2565 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โทรศัพท์ 086 230 8778 (ปิดลูก excel) มุกดาหาร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
3 ธ.ค. 2565 - 5 ธ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว โทรศัพท์ 042 522 333 (ปิดลูก excel) นครพนม
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
12
9 ธ.ค. 2565 - 11 ธ.ค. 2565 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042 347 444 (ปิดลูก excel) อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
13
16 ธ.ค. 2565 - 18 ธ.ค. 2565 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 (ปิดลูก excel) สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
14
23 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (ปิดลูก excel) เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
15
11 ธ.ค. 2565 - 13 ธ.ค. 2565 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมใน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อปท. และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานที่จะจ้าง(TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง การบริหารสัญญา
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 ส.ค. 2565 - 30 ส.ค. 2565 โรงแรมที วินเทจ อำเภอบางคร้า ฉะเชิงเทรา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การปรับปรุงรายการ เพื่อปิดบัญชี การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสม และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
11 ก.ย. 2565 - 13 ก.ย. 2565 โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส โทร 0807973300 บุรีรัมย์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การปรับปรุงรายการ เพื่อปิดบัญชี การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสม และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
30 ส.ค. 2565 - 1 ก.ย. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 การปรับปรุงแผนที่ตามมาตรา 10 การคำนวณภาษีโดยใช้โปรแกรม LtaxGIS 2.2 และ Ltax3000 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Ltax online
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ (หลักสูตรแผนที่ Ltax) อุดรธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
2
12 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (หลักสูตรแผนที่ Ltax) เชียงใหม่
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
3
26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (หลักสูตรแผนที่ Ltax) อุบลราชธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
4
2 ก.ย. 2565 - 4 ก.ย. 2565 โรงแรมรอยัลฮิลล์ (หลักสูตรแผนที่ Ltax) นครนายก
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
5
16 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล (หลักสูตรแผนที่ Ltax) กาญจนบุรี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
6
23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ (หลักสูตรแผนที่ Ltax) พิษณุโลก
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
12 ก.ค. 2565 - 14 ก.ค. 2565 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ฉะเชิงเทรา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
19 ส.ค. 2565 - 21 ส.ค. 2565 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยงานลูก) ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
2 ก.ย. 2565 - 4 ก.ย. 2565 โรงแรมรอยัลฮิลล์ โทรศัพท์ 037385210 นครนายก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
9 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท โทรศัพท์ 044811999 ชัยภูมิ
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
16 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล โทร 0830084454 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 โรงแรมเรือนแพ โทร 055-220-111 หรือ 082-615-9966 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์: 042111241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
2 ก.ย. 2565 - 4 ก.ย. 2565 โรงแรมรอยัลฮิลล์ โทรศัพท์ 037385210 นครนายก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
9 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท โทรศัพท์ 044811999 ชัยภูมิ
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
16 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล โทร 0830084454 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5 และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอล์ ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
13 ก.ค. 2565 - 15 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
22 ก.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล อำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
28 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565 โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน โทร 038231056 ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ไฟล์ excel แบบอัตโนมัติ การสำรวจสินทรัพย์ สท.1-3 และการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: เทคนิควิธีจัดเก็บจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายการปรับปรุงแผนที่ภาษี การคำนวณภาษีโดยใช้โปรแกรม LtaxGIS 2.2 และ Ltax3000 4.0
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
2
20 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
3
27 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
4
3 มิ.ย. 2565 - 5 มิ.ย. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
5
10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 02-883-1588 กรุงเทพมหานคร
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
6
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
7
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
8
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
9
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
10
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การตรวจสอบ และปรับปรุงการบันทึกบัญชีตามการแก้ไขของ สตง. และ การตรวจสอบสินทรัพย์ คิดค่าเสื่อมราคา การพิสูจน์ยอดเงินสะสม การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ (แบบ อปท.วส.) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
20 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
27 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
3 มิ.ย. 2565 - 5 มิ.ย. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
22 ก.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล อำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การปฎิบัติงานเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างไรเพื่อลดข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
19 พ.ค. 2565 - 21 พ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
27 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
3 มิ.ย. 2565 - 5 มิ.ย. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
9 มิ.ย. 2565 - 11 มิ.ย. 2565 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 02-883-1588 กรุงเทพมหานคร
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
23 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
8
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
9
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอล์ ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
10
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน