สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ธ.ค. 2566 - 9 ธ.ค. 2566 โรงแรมสองพันบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0859097144 สุพรรณบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 โรงแรมพีลูสโฮเทล โทร.083 008 4454 กาญจนบุรี
3
4,900
หลักสูตร: การพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข การเบิกค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (ฉบับใหม่)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 028 831 588 กรุงเทพมหานคร
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
2
9 ธ.ค. 2566 - 11 ธ.ค. 2566 โรงแรมเดอะแคมป์ เชียงคาน อำเภอเชียงคาน โทรศัพท์ 095-7274555 เลย
3
4,500
3
18 ม.ค. 2567 - 20 ม.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,500
4
25 ม.ค. 2567 - 27 ม.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,500
5
3 ก.พ. 2567 - 5 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-234301 สงขลา
3
4,500
6
17 ก.พ. 2567 - 19 ก.พ. 2567 โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-247-800 พิษณุโลก
3
4,500
หลักสูตร: "การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริตด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การช่วยเหลือประชาชน และการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัวอย่างคดีอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
6 พ.ย. 2566 - 9 พ.ย. 2566 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง ระยอง
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 การแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษีของปีล่วงมาแล้ว การจัดกระบวนการเก็บภาษีแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล โทรศัพท์: 0991721533 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี โทร.042-347-444 อุดรธานี
3
4,900
5
22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
3
4,900
หลักสูตร: "การปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) โทรศัพท์ 02-9926999 ปทุมธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
2
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ โทร.033 599 541 ฉะเชิงเทรา
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
3
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมอัลวาเรซ โทร.044 611 555 บุรีรัมย์
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
4
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม โทร.042 522 334 นครพนม
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
5
4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี โทร.042-111-241-2 อุดรธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
6
10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทร.074 234 301 สงขลา
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
7
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร.053-211026-31 เชียงใหม่
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
8
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมเดอะสเปซ ลำปาง อ.เมืองลำปาง ลำปาง
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
9
1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น โทร.043-245999 ขอนแก่น
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
10
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร.081-265-3388 อุบลราชธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
11
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี โทร.042-347-444 อุดรธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
12
15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ โทร.089-188-8788, 032 472 444 กด 2 เพชรบุรี
3
5,300
13
22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เมืองเชียงราย เชียงราย
3
5,300
หลักสูตร: การปรับปรุงบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสะสม และการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินรวม การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี 2566
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
6 ต.ค. 2566 - 8 ต.ค. 2566 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
2
12 ต.ค. 2566 - 14 ต.ค. 2566 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
3
20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
4
27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม นครพนม
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
5
4 พ.ย. 2566 - 6 พ.ย. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
6
10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
7
17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
8
24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
9
1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
10
3 ธ.ค. 2566 - 5 ธ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
11
8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
3
5,300
ปิดลงทะเบียน
12
15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ เพชรบุรี
3
5,300
13
22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
3
5,300
หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินพร้อมแนวทางในการป้องกันการทุจริต และเจาะลึกสิทธิ์สวัสดิการ บำเหน็จบำนาญข้าราชส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ก.ย. 2566 - 9 ก.ย. 2566 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินในการอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมสาธารณะ การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับใหม่)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
23 ส.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566 โรงแรมสบายโฮเต็ล นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "กรณีศึกษาการทุจริตในการรับจายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB) พฤติกรรมการทุจริตการปฏิบัติงานในระบบ KTB การป้องกันการทุจริต และการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น กรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรือกรณีหน่วยตรวจสอบ (สตง./ปปท./ปปช.) ส่งเรื่องหรือชี้มูล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ (ฉบับใหม่)"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
11 ก.ค. 2566 - 13 ก.ค. 2566 โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
7 ส.ค. 2566 - 9 ส.ค. 2566 โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
14 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน โทร 038231056 ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการบันทึกร่างงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ 2567 การโอนงบประมาณ การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ การตรวจสอบค่าเสื่อมราคา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 ส.ค. 2566 - 16 ส.ค. 2566 โรงแรมรอยัลฮิลล์ โทรศัพท์: 037385210 นครนายก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจาะลึกแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนภายใต้บริบท : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
26 ก.ค. 2566 - 28 ก.ค. 2566 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 พระนครศรีอยุธยา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การบันทึกสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสะสม การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอต (เซียร์รังสิต) โทรศัพท์: 029926999 ปทุมธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ โทรศัพท์: 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์: 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 โรงแรมพีลูส โฮเทล โทร 0830084454 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
10 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล สุพรรณบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 โรงแรมเรือนแพ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์: 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
12
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์: 042347444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
13
3 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 โรงแรม สยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
14
10 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทร 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบระบบข้อมูลรับ-จ่ายเงิน การบันทึกสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสะสม การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2566
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอต (เซียร์รังสิต) โทรศัพท์: 029926999 ปทุมธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ โทรศัพท์: 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์: 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 โรงแรมพีลูส โฮเทล โทร 0830084454 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
10 ส.ค. 2566 - 12 ส.ค. 2566 โรงแรมสองพันบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0859097144 สุพรรณบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 โรงแรม สบายโฮเต็ล นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 โรงแรมอิมพีเรียล โทรศัพท์ 0988320695 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์: 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
12
22 ก.ย. 2566 - 24 ก.ย. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์: 042347444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
13
3 ก.ย. 2566 - 5 ก.ย. 2566 โรงแรม สยามริเวอร์รีสอร์ท ชัยภูมิ
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
14
10 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทร 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจาะลึกแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนภายใต้บริบท : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ "สงขลา
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์ : 074355355 สงขลา
3
4,200
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณและการบันทึกร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มุกดาหาร
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ มุกดาหาร
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "เจาะลึกการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การอุทธรณ์ภาษี การเร่งรัดภาษีวิธีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อให้ห่างไกลจากหน่วยตรวจสอบการเตรียมพร้อมการจัดทำข้ออมูลภาษีในระบบ Ltax online"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 โรงแรมเอเชียแอร์พอต (เซียร์รังสิต) โทรศัพท์: 029926999 ปทุมธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 โรงแรมพีลูส โฮเทล โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
12 ส.ค. 2566 - 14 ส.ค. 2566 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
1 ก.ย. 2566 - 3 ก.ย. 2566 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล โทรศัพท์: 099 172 1533 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 โรงแรมอิมพีเรียล โทรศัพท์ 098 832 0695​ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "การปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ ๕(ภาคปฏิบัติจริง) พร้อมข้อสังเกต ข้อระมัดระวังในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม นครพนม
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
28 ก.ค. 2566 - 30 ก.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
4 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณและการบันทึกร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จังหวัดแพร่
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 โรงแรมแม่ยมพลาเลส อำเภอเมืองแพร่ 054 521 028 แพร่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการตรวจรับพัสดุ การบริการสัญญาตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว๑๒๔ ว๑๒๕ ว๑๒๘ และ ว๑๘๙) และแนวทางในการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาความรับผิดทางละเมิดและแนวคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการเงิน การคลังและการพัสดุ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
30 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 โรงแรมพีลูส โฮเทล อำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณ การบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS และการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สาเหตุของการทุจริต และการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ"อยุธยา
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 พระนครศรีอยุธยา
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 และแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ว159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ ว189 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตาม ว119 และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์ สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง” อุดร
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5 รุ่น กาญจนบุรี
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 โรงแรมพีลูส โฮเทล อำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทายาทได้รับ เงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับใหม่)ปัญหาการเบิกค่าเช่าบ้าน การเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และกรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สาเหตุของการทุจริต และการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ” นครสวรรค์
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โทร.056 228 899 นครสวรรค์
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5” นครสวรรค์
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ โทร. 056-222-277 นครสวรรค์
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2566
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
16 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา โทร.038 416 630 ชลบุรี
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5 จันทบุรี
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรม บูรพา บีช โทร. 06-2236-2446 จันทบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR ) และกรณีศึกษาข้อทักท้วงการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) แนวทางการป้องกันการทุจริต และการเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดบริการสาธารณะ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลย
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
4 มิ.ย. 2566 - 7 มิ.ย. 2566 โรงเเรมเชียงคานฮิลล์ โทร. 0945915251 เลย
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง(ว124 ว125 ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 และ ว189 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2566)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566 โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส โทร. 0807973300 บุรีรัมย์
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การจัดทำรายการเงินประจำวัน ใบนำส่ง ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จัดฎีกา ตรวจฎีกา จัดทำเช็ค กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำงบทดลองประจำเดือน โดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมโคราชโฮเต็ล โทรศัพท์ 044 341 345 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 098 832 0695​ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042 347 444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โทรศัพท์ 053 222 099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043 245 999 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์ 038 426 352 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โทรศัพท์ 043 519 000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ เตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ปรับปรุงยอดผ่านระบบบัญชีคอมฯ ของ อปท. (e-LAAS) การตรวจฎีกาตั้งหนี้ (AP)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมโคราชโฮเต็ล โทรศัพท์ 044 341 345 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 098 832 0695​ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042 347 444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โทรศัพท์ 053 222 099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043 245 999 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์ 038 426 352 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โทรศัพท์ 043 519 000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 เม.ย. 2566 - 9 เม.ย. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการบริหารจัดการสถานีอนามัย/รพ.สต. ในสังกัด อบจ. ที่รับโอนภารกิจมาจากกระทรวงสาธารณสุขการจัดทำแผน การดำเนินการด้านโครงสร้างองค์กร การดำเนินการด้านงานบุคคล การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี ค่าตอบแทน การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมวังคำ โทรศัพท์: 053711800 เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
8
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรม ฟอร์จูนวิวโขง โทรศัพท์: 0839891465 นครพนม
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
9
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมสองพันบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0859097144 สุพรรณบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
10
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0610214848 ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการจําแนกงบประมาณฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง การพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
16 พ.ค. 2566 - 18 พ.ค. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 เม.ย. 2566 - 8 เม.ย. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานที่จะจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กำหนดราคากลาง พิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding การตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา และการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 เพชรบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
8 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน