สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา การแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง สำหรับสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อำภอหาดใหญ่ (ยกเลิกเนื่องจากผู้สมัครจำนวนน้อย) สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ (ยกเลิกเนื่องจากผู้สมัครจำนวนน้อย) เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
25 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ทาวอินทาว) พัทยากลาง (ยกเลิก) ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
1 มิ.ย. 2561 - 3 มิ.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900
6
15 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
3,900
7
22 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
3,900
หลักสูตร: แนวทางการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่าง TOR การบริหารสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
1
4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อำภอหาดใหญ่ สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
25 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ทาวอินทาว) พัทยากลาง (ยกเลิก) ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
1 มิ.ย. 2561 - 3 มิ.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900
6
15 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
3,900
7
22 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
3,900
หลักสูตร: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ตามรายการที่ปรับปรุงใหม่ อาทิ การรับชำระเงินภาษีผ่านธนาคาร การทำสัญญาและทำฎีกาจาก e-GP” เป็นต้น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
2
5 เม.ย. 2561 - 7 เม.ย. 2561 โรงแรมระยองซิตี้ ระยอง
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อำภอหาดใหญ่ สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
1 มิ.ย. 2561 - 3 มิ.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
4,900
หลักสูตร: การปฏิบัติงานตามกฎหมาย วินัยข้าราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
2 มี.ค. 2561 - 4 มี.ค. 2561 เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ทาวอินทาว) พัทยากลาง ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
9 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
5 เม.ย. 2561 - 2 เม.ย. 2561 โรงแรมระยองซิตี้ (ยกเลิกเนื่องจากผู้อบรมจำนวนน้อยและผู้สมัครยกเลิก) ระยอง
4
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ (ยกเลิกฝึกอบรมเนื่องจากผู้สมัครน้อย) สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
1 มิ.ย. 2561 - 3 มิ.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900
หลักสูตร: แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ.2560
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 โรงแรมเทพนคร (ยกเลิก เนื่องจากผู้สนใจอบรมจำนวนน้อย) บุรีรัมย์
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
1 ธ.ค. 2560 - 3 ธ.ค. 2560 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
8 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 โรงแรมวรบุรี พระนครศรีอยุธยา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
26 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
2 ก.พ. 2561 - 4 ก.พ. 2561 โรงแรมเอเซี่ยน หาดใหญ่ (แจ้งยกเลิกเนื่องจากมีผู้สนสมัครจำนวนน้อย) สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
23 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
8
2 มี.ค. 2561 - 4 มี.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (ทาวอินทาว) พัทยากลาง ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
9
9 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
10
5 เม.ย. 2561 - 7 เม.ย. 2561 โรงแรมระยองซิตี้ ระยอง
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
11
4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อำภอหาดใหญ่ (ยกเลิกฝึกอบรมเนื่องจากผู้สมัครน้อย) สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
12
18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน