สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 และแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ว159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 และ ว189 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตาม ว119 และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
4
4,900
หลักสูตร: “การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์ สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง” อุดร
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
2 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5 รุ่น กาญจนบุรี
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 โรงแรมพีลูส โฮเทล อำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง (ว124 ว125 และ ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566) แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี
4
4,900
หลักสูตร: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทายาทได้รับ เงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับใหม่)ปัญหาการเบิกค่าเช่าบ้าน การเช่าซื้อ การผ่อนชำระเงินกู้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และกรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สาเหตุของการทุจริต และการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ” นครสวรรค์
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 มิ.ย. 2566 - 5 มิ.ย. 2566 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โทร.056 228 899 นครสวรรค์
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5” นครสวรรค์
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โทรศัพท์: 056313555 นครสวรรค์
3
4,500
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2566
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
16 ก.ค. 2566 - 19 ก.ค. 2566 โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา โทร.038 416 630 ชลบุรี
4
4,900
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5 จันทบุรี
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรม บูรพา บีช โทร. 06-2236-2446 จันทบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR ) และกรณีศึกษาข้อทักท้วงการปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) แนวทางการป้องกันการทุจริต และการเบิกจ่ายเงินเพื่อการจัดบริการสาธารณะ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลย
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
4 มิ.ย. 2566 - 7 มิ.ย. 2566 โรงเเรมเชียงคานฮิลล์ โทร. 0945915251 เลย
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง(ว124 ว125 ว128 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 และ ว189 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2566)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2566 - 26 พ.ค. 2566 โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส โทร. 0807973300 บุรีรัมย์
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
หลักสูตร: การจัดทำรายการเงินประจำวัน ใบนำส่ง ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จัดฎีกา ตรวจฎีกา จัดทำเช็ค กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำงบทดลองประจำเดือน โดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมโคราชโฮเต็ล โทรศัพท์ 044 341 345 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 098 832 0695​ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042 347 444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โทรศัพท์ 053 222 099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043 245 999 ขอนแก่น
3
4,900
8
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์ 038 426 352 ชลบุรี
3
4,900
9
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โทรศัพท์ 043 519 000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
หลักสูตร: การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ เตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ปรับปรุงยอดผ่านระบบบัญชีคอมฯ ของ อปท. (e-LAAS) การตรวจฎีกาตั้งหนี้ (AP)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมโคราชโฮเต็ล โทรศัพท์ 044 341 345 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 098 832 0695​ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042 347 444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โทรศัพท์ 053 222 099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074-234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์ 043 245 999 ขอนแก่น
3
4,900
8
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์ 038 426 352 ชลบุรี
3
4,900
9
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โทรศัพท์ 043 519 000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 เม.ย. 2566 - 9 เม.ย. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการบริหารจัดการสถานีอนามัย/รพ.สต. ในสังกัด อบจ. ที่รับโอนภารกิจมาจากกระทรวงสาธารณสุขการจัดทำแผน การดำเนินการด้านโครงสร้างองค์กร การดำเนินการด้านงานบุคคล การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี ค่าตอบแทน การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมวังคำ โทรศัพท์: 053711800 เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
8
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรม ฟอร์จูนวิวโขง โทรศัพท์: 0839891465 นครพนม
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
9
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมสองพันบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0859097144 สุพรรณบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
10
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0610214848 ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการจําแนกงบประมาณฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง การพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
16 พ.ค. 2566 - 18 พ.ค. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 เม.ย. 2566 - 8 เม.ย. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
4
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานที่จะจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กำหนดราคากลาง พิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding การตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา และการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หลักเกณฑ์ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 เพชรบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
8 มิ.ย. 2566 - 10 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
3,900
5
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน