สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: หลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนระดับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ฯ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
17 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ & รีสอร์ท *****(ยกเลิกเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย)**** อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
24 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 0-5521-1288 *****(ยกเลิกเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย)**** พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
31 ส.ค. 2561 - 2 ก.ย. 2561 โรงแรมโคราชโฮเต็ล โทร 0-4434-1345 (ยกเลิกเนื่องผู้อบรมจำนวนน้อย) นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
7 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ โทร 0-7435-3400 *****(ยกเลิกเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย)**** สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
14 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 0-5321-1026-31 เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
21 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0-4211-1241-2 อุดรธานี
3
3,900
หลักสูตร: การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุเทคนิควิธีการการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุการทิ้งงานการบริหารพัสดุการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการจำหน่ายพัสดุ และเทคนิคการบันทึกรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
13 ก.ค. 2561 - 15 ก.ค. 2561 โรงแรมธาริน เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
4 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
10 ส.ค. 2561 - 12 ส.ค. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
7 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
21 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปรียบเทียบงบในระบบมือและในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ 2561
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 ส.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น โทร 0-3842-6352-4 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
17 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561 โรงแรมโรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง โทร 0864788160 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
24 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 0-5521-1288 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
31 ส.ค. 2561 - 2 ก.ย. 2561 โรงแรมโคราชโฮเต็ล โทร 0-4434-1345 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
7 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ โทร 0-7435-3400 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
14 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 0-5321-1026-31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
21 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0-4211-1241-2 อุดรธานี
3
4,900
หลักสูตร: วินัยข้าราชการและความรับผิดทางละเมิดเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรู้ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 ส.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น (ยกเลิก) ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
17 ส.ค. 2561 - 19 ส.ค. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ (ยกเลิก) อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
24 ส.ค. 2561 - 26 ส.ค. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ *****(ยกเลิกเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย)**** พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
31 ส.ค. 2561 - 2 ก.ย. 2561 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
7 ก.ย. 2561 - 9 ก.ย. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ *****(ยกเลิกเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนน้อย)**** สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
14 ก.ย. 2561 - 16 ก.ย. 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
21 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900