สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบทรัพย์สินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
6 ก.ค. 2561 - 8 ก.ค. 2561 โรงแรมอุดรโฮเต็ล อุดรธานี
3
4,900
2
10 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิค แอนด์คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
4,900
3
13 ก.ค. 2561 - 15 ก.ค. 2561 โรงแรมธาริน เชียงใหม่
3
4,900
4
20 ก.ค. 2561 - 22 ก.ค. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ & รีสอร์ท อุบลราชธานี
3
4,900
5
27 ก.ค. 2561 - 29 ก.ค. 2561 โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ่ สงขลา
3
4,900
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา การแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง สำหรับสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อำภอหาดใหญ่ (ยกเลิกเนื่องจากผู้สมัครจำนวนน้อย) สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ (ยกเลิกเนื่องจากผู้สมัครจำนวนน้อย) เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
25 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ทาวอินทาว) พัทยากลาง (ยกเลิก) ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
1 มิ.ย. 2561 - 3 มิ.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
15 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
22 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่าง TOR การบริหารสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
1
4 พ.ค. 2561 - 6 พ.ค. 2561 โรงแรมเอเชี่ยน อำภอหาดใหญ่ สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
18 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561 โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
25 พ.ค. 2561 - 27 พ.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น (ทาวอินทาว) พัทยากลาง (ยกเลิก) ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
1 มิ.ย. 2561 - 3 มิ.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
15 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
22 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน