สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042 111 241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
27 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563 โรงแรมลองบีชชะอำ 032 472 444 เพชรบุรี
3
4,900
3
10 ธ.ค. 2563 - 12 ธ.ค. 2563 โรงแรมอัศวรรณ โทรศัพท์ 042464514 หนองคาย
3
4,900
4
25 ธ.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563 โรงแรม เดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค อ.อรัญญประเทศ สระแก้ว
3
4,900