นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ ของ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางเว็บไซต์อาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  3. ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (WCAG2010) การตรวจประเมินเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility) หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และ ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้ง สํารวจความ คิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น
  2. ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ผู้ในกรณีที่ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ กําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ได้ โดยเพียงแจ้งความจํานงดังกล่าวต่อ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยข้อมูลติดต่อตามเมนู เกี่ยวกับเรา หรือข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ

ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมการขนส่งทางบก ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไปโดยท่านสามารถ ติดต่อกับ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ศูนย์ฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
74 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042111709
อีเมล uni.msu2560@gmail.com