การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบ e-LAAS ประจำปี 2566 / 6-8 ต.ค.66 จ.ปทุมธานี

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 314 ครั้ง