การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบe-LAASประจำปี 2566 รุ่นที่ 8 จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 179 ครั้ง