ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณ และการบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568
รุ่นที่
2 ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0903398032 จังหวัดอุดรธานี
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน